Klimaarbeid og klimaregnskap

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan for Grimstad kommune (PDF, 3 MB)

Klimapartnere

I juni 2010 undertegnet Grimstad kommune avtale med Klimapartnere. Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder. I praksis betyr det at miljøhensyn skal legges til grunn for framtidig planlegging og vedtak.

Som medlem forplikter Grimstad kommune seg til aktivt å støtte formålet til til Klimapartnere.

ZERO OG Klimaspydspissprosjektet 

Grimstad kommune er sammen med blant andre Arendal kommune, med i et samarbeidsprosjekt med ZERO, Klimaspydspissprosjektet. Dette er et prosjekt for å støtte opp om miljø og energi tiltak i kommunen. (Ville lagt til dette på Klimapartnere infoen). 

Grimstad kommune er også med i Fremtidens byer, for å gjøre nye bomiljøer mer miljøvennlige.

Klimaregnskap

Grimstad kommune fører et eget klimaregnskap for kommunes virksomhet. Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser for kommunens virksomhet.

Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

Klimaregnskapet er med på å vise forbedringspotensialet til Grimstad kommunesvirksomhet.