Grooseveien 64, Grooshaven

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 10.11.21.

Formål

Det meldes ny oppstart av reguleringsarbeid. Hensikten er å omregulere gjeldende plan.

I gjeldende detaljregulering er det regulert til ny boligbebyggelse og hvor eksisterende blokk skal rives. I ny plan legges det opp til å bevare eksisterende blokk og legge til nye leilighetsbygg. I planen vil det inngå tilhørende parkering, renovasjon og infrastruktur, friområder, lek etc.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 10. november 2021