Ansvar og organisering innen beredskap

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet. Det betyr at alle norske kommuner skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven, og også bestemmelsene i tilhørende forskrifter. Forebyggende samfunnssikkerhet skal blant annet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. Kommunene har også ansvaret for å koordinere kommunens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Statsforvalteren er bindeleddet mellom kommunen og sentrale myndigheter. Statsforvalteren skal blant annet påse at kommunen gjennomfører myndighetenes politikk og vedtak. Statsforvalteren har tilsyn hos kommunen hvert fjerde år og undersøker da det systemet som ligger til grunn for beredskapsarbeidet, blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), planverk og kvalitetssikringssystemer.

Kommunens kriseledelse

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn, og derfor er det viktig at kommunen har planer for både forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger for å kunne håndtere ulykker og kriser på en best mulig måte. Det betyr at vi skal sørge for innbyggernes trygghet, ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under en krise, verne om miljø og kulturverdier og forhindre ødeleggelse av økonomiske og materielle verdier.

Kommunens kriseledelse trer i kraft ved hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren er leder av kommunens kriseledelse.

Kriseteam

Informasjon om kriseteamet i Grimstad kommune