Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Slik søker du

Søknad om utslipp skal sendes til kommunen. Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til kommunen.

Det kan ta tid å skaffe nødvendig informasjon til veie. Det kan derfor være lurt å starte søknadsprosessen i god tid. Det må sendes nabovarsel til naboer og berørte parter, med fire ukers svarfrist. Det tar derfor minst fire uker fra søknad er utarbeidet til den kan sendes til kommunen. Liste over naboer og berørte parter for den aktuelle eiendommen, fås ved henvendelse til kommunen. 

Det er ikke utarbeidet egne søknadsskjemaer i henhold til forurensningsforskriften i forbindelse med nabovarsling ved søknad om utslippstillatelse. Nabovarslingsskjemaer som benyttes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad) i henhold til plan- og bygningsloven kan derfor benyttes. 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at svarfrist på nabovarsling i henhold til plan og bygningsloven er 2 uker, som det fremkommer av nabovarslingsskjemaet nedenfor, mens svarfrist i henhold til forurensningsforskriften er 4 uker. Dette må det gjøres oppmerksom på, da det står 2 uker svarfrist i nabovarslingsskjemaet.

Du finner mer informasjon på www.avlop.no.

Drifts- og serviceavtaler

Det er viktig at du har en drift og serviceavtale der hvor dette er nødvending. Sier du opp service avtalen din vil du ikke lenger ha en gyldig utslippstillatelse. Dette vil igjen kunne bety at du forurenser ved at anlegget ikke fungerer tilstrekkelig. Kommunen vil da kunne pålegge deg å gjøre tiltak slik at forurensning ikke forekommer. For anlegg hvor det settes krav til drifts- og serviceavtale er det meget viktig at personell som står for drift og vedlikehold har den nødvendige fagkompetansen. Kommunene kan kreve dokumentasjon for nødvendig fagkompetanse fra firma som ønsker å stå for drift- og service på anlegg. 

Hva koster det?

Se oversikt over byggesaksgebyrer.