Aagre del I inkludert fellesområde i og ved Landvikvannet

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 12.05.22.

Formål

Hensikten er å tilrettelegge for ett offentlig fellesområde langs vannet med tilhørende adkomst mv. slik områdeplan legger opp til. Det var innsigelse til denne delen av planen, men den delen er frafalt.

I tillegg vil det vurderes felles båtplasser og justering/utfylling av landareal. Det foreligger en uttalelse fra KMD om at det kan gjøres nye utredninger som avklarer virkninger som følge av eventuelle endringer/utforming av landområdene (og evt. utfylling i vann) samt eventuelle båtplasser i tilknytning til detaljregulering av dette området. Dette skal skje i samråd med statsforvalter. Området er markert med rød farge i kart. Det varsles videre oppstart av detaljregulering av boligområder, barnehage og annen infrastruktur.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 12. mai 2022