Aagre del II Hovedkjøreadkomst, tur/skolevei Aagre-Holvika

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 12.05.22.

Formål

Hensikten er å legge til rette for tur og skolevei til og fra Holvika og muligens busstopp ved Molland, samt hovedadkomst inn til området. I områdeplan ble forskjellige turveialternativer vurdert. Det varsles oppstart på to alternativer. Et mulig utfall kan bli at det blir tursti gjennom Morholtskogen og skolevei via Molland. Området er markert med blå farge i kart.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 12. mai 2022.