Bergemoen næringspark

Siste behandling

Kommunestyret vedtok ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser i møte den 08.12.14, sak 186/14.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for nye nærings- og kontorlokaler. Eksisterende bebyggelse inngår i planen som næringsformål.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre – uker fra kunngjøringen, dvs innen 09.05.2016

Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes til Grimstad kommune, Teknisk utvalg, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD eller pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.