Campus Grimstad - område F/K/T 1

Det varsles påbegynt planarbeid 

Formål 

Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for forretningsetablering innenfor rammer fastsatt i gjeldende områdeplan for Campus Grimstad. Målet er å få til en miks aktører og varegrupper som styrker, supplerer og utfyller det totale handelstilbudet i kommunen. I tillegg til forretning vil det også bli tilrettelagt for arealbruksformålene kontor og/eller tjenesteyting.

Har du merknader? 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 30.05.2017 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til gjr@staerk.no.