Endring av Trolldalen

Endring av plan.

Formål

Endring (02.07.19) berører to reguleringsplaner. Trolldalen (vedtatt 31.08.2015, ID 217) og hovedplan for Trolldalen (vedtatt 29.01.07, ID 120). Endringen er gitt ny planID (312). 

Hovedhensikten med planendringen er å muliggjøre en mer hensiktsmessig trasé for deler av den planlagte kommunale kjørevegen o_SKV1. En har videre justert på veghøyder for to av de offentlige veiene, justert noe på topp laveste gulv på boliger og justert tomtegrenser. Etter innspill fra berørte parter er byggegrenser mot vei justert og det tegnet inn støttemurer og laget bestemmelser til disse.

Ny endring med vedtak 18.11.21 berører også reguleringsplan for Haugenes 1.