Fagerli

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 08.06.20

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for variert boligbebyggelse (eneboliger, flermannsboliger og/eller studentboliger) med tilhørende adkomstvei, infrastruktur og eventuelt vegetasjonsskjerm mot drivhus.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 8. juni 2020