Fjæreveien 13

Melding om påbegynt planarbeid

Formål

Planarbeidet ble første gang varslet sommeren 2014. Ettersom det har gått lang tid siden oppstart ble varslet første gang er det i samråd med kommunen vurdert behov for ny varsling (denne). Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen. Aktuelle reguleringsformål er: bebyggelse og anlegg. Her under: bolig, uthus, samt vei og teknisk infrastruktur. Videre natur- og friluftsområde.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 15. august 2019