Frivolldalen gang- og sykkelvei/turvei

Det meldes om utvidelse av planområdet. Frist for uttalelse er 30.04.19.

Formål

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en gang- og sykkelvei gjennom Frivolddalen fra Øde Ugland og Bieheia til Frivoldveien. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den 14.03.2016. Planadministrasjonen har i forbindelse med gjennomgang av planforslaget bedt om at planområdet utvides slik at gang- og sykkelveien kan videreføres fram til rundkjøringen ved Jappa skole og sammenkobles med eksisterende gang- og sykkelveinett. I nordøst, ved Jerpeveien, utvides planområdet for å innarbeide en mindre del av gjeldende regulering for Øde Ugland. Det meldes nå om utvidelse av planområdet.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes til forslagstiller innen 30. april 2019 (se varslingsbrev nedenfor)