Hasseldalen masseuttak og -deponi

Formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortsatt drift og utvidelse av anlegg for masseuttak og –deponi, og etterbruk av arealene til landbruk/jordbruk.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se meldingsbrev for kontaktinformasjon.

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 24. april 2020