Indre Hestehagen

Teknisk utvalg vedtok 27.11.18 å fastsette planprogram for Indre Hestehagen boligområde

Formål

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til bolig. 
Området er i kommuneplanen avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, og av den grunn lages det planprogram og konsekvensutredning for planarbeidet.