Krømpe -Vågsnes

Melding om gangsetting av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. Frist for sende inn merknader er 7. oktober 2016.

Formål

Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak å legge til rette for etablering av boligbebyggelse og fritidsbebyggelse samt tilhørende båthavn/brygge, parkering og infrastruktur, disse nevnte formålene er i tråd med gjeldende kommuneplan. I reguleringsarbeidet skal det også vurderes etablering av bolig-/fritidsbebyggelse innenfor LNF-område, hvorav en fritidsbolig er tiltenkt etablert omlag 60 meter fra sjø og noen boligtomter kan streife over 100-meters grensen. Det er drøftet i oppstartsmøte at dette kan håndteres ved en grundig utredning i planbeskrivelsen, men at omfanget ikke så stort at det utløser krav om konsekvensutredning. I Grimstad kommuneplan for 2015 – 2027, er området avsatt til boligbebyggelse, fritidsbolig, LNF-område og småbåthavn. Kommuneplanen har også avsatt et areal som forslag til kyststi.

Planarbeidet utføres av Gilje Byggrådgivning AS på vegne av Jan Ole Benestveit, Per Øyvind Strandmyr-Ødegaard og Per Ivar Benestvedt.

Har du merknader til forslaget?

Spørsmål til arbeidet og skriftlige merknader rettes til: Gilje Byggrådgivning AS v/ Hans Petter Gilje, Vafjellveien 1, 4887 Grimstad eller hp@kgba.no innen 7. oktober 2016.

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 7. oktober 2016.