Landvik Pukkverk

Forslag til detaljregulering for Landvik pukkverk er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 9. september 2017.

Formål

Reguleringsplanen innebærer følgende konsekvenser/ vesentlige endringer i h.h. til dagens bruk:
Det er store arealer som planlegges omdisponert fra landbruk/skogbruk til masseuttak over en estimert driftsperiode på over 100 år som en videreføring og sikring av dagens virksomhet. Det blir store landskapsmessige konsekvenser i dette tidsbildet. Planen gir endret adkomst og muligheter for en utvidelse av dagens drift ved økt uttaksvolum. Støy, støv og trafikkbelastning for omgivelsene vil endre seg fra dagens driftsform, men vurderes å kunne gi en totalt sett bedre samfunnsmessig løsning enn i dag.

Før detaljreguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn må det foreligge en detaljplan for etablering av trafikksikker skolevei ved Landvik skole innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan, og opparbeiding må sikres med rekkefølgebestemmelser.
Før sluttbehandling skal det også foreligge kart og bestemmelser for sikring av opparbeidelse/omlegging av kryssende stier i området og rundtur på sykkel med tanke på å ivareta friluftsinteressene i området best mulig.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 9. september 2017.