Molland, Støle

Formål

Hensikten med denne detaljreguleringen er å legge til rette for en variert boligutvikling
fordelt på småhus i form av på eneboliger, to- og 4-mannsboliger og eventuelt større
boligbygg. Det vil også legges til rette for å føre kyststi gjennom planområdet langs
Reddalskanalen.
 

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 1.desember 2015

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved hen vendelse til Pollen Bygg & Eiendom på telefon 48079999 eller e-post post@pollenbygg.no .