Moneland

Detaljregulering vedtatt. Klagefrist er 05.08.20

Formål

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene 49/56 og 49/314 nord for gartneriet på Moy Moner. Det legges opp til frittliggende småhusbebyggelse og planforslaget åpner opp for totalt 4 nye eneboliger med mulighet for bileilighet i hver enebolig. Eksisterende enebolig på eiendommen inkluderes også i planforslaget.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 5. august 2020