Monen

Melding om utvidelse av planområdet. Frist for innspill er 8. februar 2019

Formål

Formålet er å legge til rette for boliger og en hall  for hundesport. Området er i dag avsatt til bolig- og LNF formål i kommuneplanen. Det er også tiltenkt å regulere uregulerte eiendommer innenfor planområdet. Det er også ønske fra kommunen og Statens vegvesen å endre adkomsten for deler av bebyggelsen langs fylkesvei 420. Disse er tiltenkt å få adkomst internt via planforslaget og reguleringsplanen for Borgåsen.

Planarbeid ble varslet 20. juni 2018. Nå varsles det om utvidelse av planområdet. 

Har du merknader?

Merknader til utvidelsen kan sendes til forslagstiller. Se kunngjøringsbrev for kontaktinfo.

Fristen for å sende inn innspill er 8. februar 2019