Morholtlien område B1 og del av B3

Vedtatt endring av detaljregulering. Klagefrist er 20.02.21

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse bestående av varierende størrelser i form av frittliggende eneboliger, leiligheter og boliger i rekke eller kjede.

Endringen vedtatt 26.1.2021 gjelder i hovedsak å redusere kravet til andel leiligheter og tillate høyere andel eneboliger.

Klageadgang 

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 20.februar 2021