Områderegulering Aagre

Områderegulering vedtatt med innsigelse. Frist for klage/merknader er 05.06.20

Formål

Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for boliger, rekreasjonsområder, og småbåthavn med tilhørende infrastruktur. Det foreligger en uløst innsigelse for et klart avgrenset området av områdereguleringen (området i og ved Landvikvannet). For denne klart avgrensede delen, er områdereguleringen ikke rettskraftig. Saken sendes videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningslovens § 12-13.

 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak, for den delen av områdereguleringen som er rettskraftig (hvor det ikke er uløst innsigelse), kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningslovens kap. VI.

Innspill/merknader

For den delen hvor det er en uløst innsigelse, er det anledning til å fremme innspill eller merknader.

Frist for klage og innspill

Frist for å fremme klager og komme med innspill/merknader er 5.juni 2020.

Både klager, for den delen som er rettskraftig og innspill/merknader, til den delen som det er uløst innsigelse, skal sendes til Grimstad kommune på en av følgende måter: