Områderegulering Linnheia

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ca. 840 nye boenheter i et område på ca. 600 dekar. Utbyggingsområdet ligger på Fevik, i forlengelsen av Engene boligområde. Områdereguleringen har til hensikt å fastsette rammer og vilkår for videre detaljplanlegging innenfor området. 

Endring

Teknisk utvalg har vedtatt endring av områdeplanen. Hensikten med endringen er å fastsette rekkefølgekrav til utgraving av registrerte kulturminner innenfor området. Samtidig er tverrprofilet for samleveien justert i henhold til gjeldende veinormal. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 13. april 2018