Omre industriområde delområde B16-B19

Oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 28.08.22.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling med etablering av nye industritomter med tilhørende anlegg og infrastruktur på planområdet. Planarbeidet vil legge føringer for videre utvikling av planområdet, og det vil bl.a. vurderes grensesnitt, omfang og løsninger inn mot fylkesvei 420.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 28. august 2022.