Østerhus - Morviga, gnr/bnr 79/274, 79/283 m.fl. (del av I1 og I5) - endring

Vedtatt endring av plan. Frist for klage er 30.03.22.

Formål

Endringen omfatter to områder: «del av I1» og «I5». For «del av I1» ble det vedtatt en endring år 2018 med hensikten å øke næringsarealet til Norwegian Paper. I tillegg fastsattes møne-/gesimshøyde til 16,5 m. Endringen innebær at bestemmelsen om høyder også gjelder for område «I5» og at maksimal utnyttelse, 70 % BYA, innføres for begge områder. Øvrige endringer som ble gjort i 2018 videreføres til de nye plandokumentene, som i sin helhet foreslås å erstatte endringen av år 2018.

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 30. mars 2022