Østerskogen 79/312, 228 og 1

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 25.05.21.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å flytte eksisterende snuplass, ved Østerskogen, slik at bedriften (Vikingbad AS) får dekket sitt behov for logistikk- og lagerbygninger: Gang- og sykkelvei, parkeringsplasser, aktuelle adkomst ved tanke på brannkrav for framtidig bebyggelse og annen tilhørende infrastruktur. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer på trialklubbens arealer og andre områder innenfor avgrensning, dersom det blir formålstjenlig.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 25. mai 2021