Sande II - Reddalsveien 33

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 31.12.19

Formål

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for næring, industri og lager med tilhørende adkomst/vei, parkeringsplasser, infrastruktur og eventuelt parkbelte/skjerming. Planprosessen varsles som ved ordinær prosess. Etter høringsperioden vil det vurderes om planprosessen skal gjøres som en endring av eksisterende plan eller ved utarbeidelse av en ny plan. Ved endring av eksiterende plan vil planforslaget sendes berørte parter med høringsfrist på 3 uker. Ved ny plan vil planforslaget legges ut på offentlig høring i 6 uker.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 31. desember 2019