Solkroken

Varsel om utvidelse av planområdet . Frist for innspill er 05.04.19

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger i form av blokk i 4 etasjer eller konsentrert småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer, samt tilhørende adkomst, parkering, fellesområder/grønnstruktur/friluftsområder, lek, bading etc. Noen eksisterende og nye båtplasser ønskes etablert sammen med friluftsområdene. 

Har du innspill til planarbeidet?

Det er varslet utvidet planområde. Avgrensning er vist på kartutsnitt nedenfor. 

Innspill til utvidelsen kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill til utvidelsen er satt til 5. april 2019.