Torskeholmen

Varsel om utvidet planområde.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en attraktiv og urban utvikling av området, både med bolig- og næringsbebyggelse samtidig som området blir tilgjengelig for allmennheten. 

Jfr. forskrift om konsekvensutredning er det vurdert at det skal utarbeides planprogram for planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret den 10.12.19.

Planområdet varsels utvidet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 06.09.22, om bl.a. å utvide planområdet. 

Har du innspill til utvidelsen?

Innspill til utvidelse av planområdet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til .9. november 2022