Ytre Odden NT4.1

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 14.01.21

Formål

Planen har til hensikt å regulere til kombinert formål bolig/næring/tjenesteyting. Første etasje er planlagt til næring og øvrige etasjer er planlagt til bolig. Planen omfattes av området rundt Grimstad Bådsenter på Odden. 

Endringer av gjeldene reguleringsplan som ønskes er følgende:

  • Økning i byggehøyder.
  • Minimums byggehøyde over havet
  • Byggegrenser
  • Endring av trasé og utforming av gangvei langs sjø
  • Frihøyde for utkraginger
  • Grad av utnytting og antall boenheter
  • Lekeplass (utforming og plassering)
  • Endre plassering for renovasjon
  • Nedtrapping av sjøfront, spesifisering av områder som skal nedtrappes mot sjø
  • Rekkefølgebestemmelser

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 14. januar 2021