Ordensregler i Grimstad gjestehavn

Grimstad gjestehavn har som overordnet mål å være blant landets beste gjestehavner, noe som stiller store krav til sikkerhet, miljø og service. Vi ber alle våre gjester være med å bidra til at vi har en god og trygg havn for alle!

Følgende ordensregler gjelder juni, juli og august: 

 1. Grimstad gjestehavn er delt inn i brannsoner, fire meter mellom båtene og maks to båter i bredden. 
 2. Havneavgiften skal betales senest innen en time etter ankomst. Betaling skjer via appen GoMarina, eller på havneautomaten. Unnlatelse å betale avgiften medfører tilleggsgebyr.
 3. Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00
 4. Det henstilles til alle å gjøre seg kjent med hvor i anlegget sikkerhetsutstyr er utplassert.
 5. Hver båt skal ha eget brannslukningsutstyr om bord.
 6. Ikke bruk mer strøm eller vann enn nødvendig.
 7. Hunder skal være i bånd på bryggeanlegget.
 8. Det er kun tillatt med ett strømuttak pr. båt.
 9. Hjelp oss med å holde det ryddig og pent i gjestehavnen, benytt de utplasserte avfallsbeholderne.
 10. Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe septik, olje eller oljeholdig væske i sjøen og grunnen. Dette innbefatter også oljeholdig lensevann fra båt. Overtredelse vil medføre sanksjoner i form av politianmeldelse og/eller bortvisning.
 11. Det er eiers ansvar å forsikre sin båt. 
 12. Båten ligger i anlegget på eget ansvar. Grimstad kommune er uten ansvar for ulemper eller skader som måtte påføres båteier/båt, slik som: (listen er ikke uttømmende):
  a. Flytting av båt
  b. tyveri/hærverk som påføres båt eller utstyr
  c. skade fra vær og vind som påføres båt eller utstyr
  d. skade påført person
  e. skade påført båt eller utstyr som skyldes feil ved Grimstad havns anlegg
  f. skade påført båt eller utstyr, direkte eller indirekte, av tredjemann.
 13. Dersom båteier/bruker påfører havneanlegget skade som skyldes uaktsomhet/forsett, vil båteieren kunne bli holdt ansvarlig for skadene og kostnadene dette medfører.

Generelt

 • Vis hensyn, unngå motorstøy og eksos.
 • Utslipp i havnebassenget er forbudt. Benytt kommunens spesialordning for kloakktømming og avfall.
 • Pass på at strømkabler og vannslanger ikke hindrer ferdsel på brygga.
 • Havnevesenet er ikke ansvarlig ved tyveri/ hærverk.