Trafikksikker kommune

Grimstad kommune ble sertifisert som Trafikksikker kommune våren 2016, og godkjent på nytt høsten 2022. Dette etter en lengre prosess som involverte alle kommunens enheter. Alle kommunens skoler og barnehager (alle de kommunale, og flere av de private), samfunns- og miljøsektoren, helse- og omsorgssektoren, HR-avdelingen og kultursektoren har alle gjort en innsats for å kvalitetssikre trafikksikkerhets arbeidet i alle ledd.

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er, og hvordan kommunene bør jobbe. Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune tar for seg mange andre sider av trafikksikkerhet enn man tradisjonelt har hatt fokus på. Kommunen kan bli tydeligere på holdninger og tiltak; blant annet at veien er for alle, ikke minst skal barn kunne ferdes sikkert.

Trafikksikkerhet er mer enn humper i veien

Tradisjonelt har de aller fleste planene fokusert på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men manglet en helhetlig trafikksikkerhetstenkning som også omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Kommunens trafikksikkerhetsplan, som ble vedtatt i 2018, retter fokus mot strategier og holdningsskapende arbeid, og tar med seg visjonene til Trafikksikker kommune.

Kommunedirektørens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet med Trafikksikker kommune.

Kommunen har en trafikksikkerhetsgruppe bestående av folkehelsekoordinator, samt fagpersoner fra samferdsel, bygg- og eiendom og planenhet. Gruppen har jevnlige møter og jobber for å følge trafikksikkerhetsplan, gjennomføre tiltak, motta innspill og behandle dem. Kommunens trafikksikkerhetsgruppe tar gjerne i mot innspill på områder som oppleves som lite trafikksikre, eller konkrete innspill på tiltak som kan gjøres.

Henvendelse sendes til postmottak@grimstad.kommune.no eller meldes på «SiFra»
Du kan  også ta direkte kontakt med leder for trafikksikkerhetsgruppen.

Kriterier for trafikksikker kommune

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og kommunedirektør. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
  • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysiske tiltak.
  • Kommunen har innarbeidet kriteriene/sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).
  • Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.

Trafikksikkerhetsplan

Grimstad kommune har en egen trafikksikkerhetsplan som gjelder for 2023–2026. Nedenfor finner du planen, og en fornyet trafikksikkerhetsliste. 

Les mer om Trafikksikker kommune på nettsidene til Trygg Trafikk.