Trafikksikker kommune

Grimstad kommune har underskrevet en intensjonavtale med Trygg Trafikk med sikte på å arbeide for å bli "Trafikksikker kommune".

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er, og hvordan kommunene bør jobbe. Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet.

Hever kvaliteten på trafikksikkerhetsarbeidet

Trygg trafikk begynte å jobbe med konseptet Trafikksikker kommune i 2013, og allerede fra starten var Grimstad kommune på blokken over kommunene Trygg Trafikk ønsket å innlede et samarbeid med.

Intensjonsavtalen legger føringer for arbeidet Grimstad kommune må gjøre for å oppnå status somTrafikksikker kommune. I avtalen er det gjort lokale tilnærminger for å få et bedre resultat. Frem mot endelig godkjenning, vil Trygg Trafikk gi veiledning og råd til kommunen.

Målet er å gå til en godkjenning i løpet av 2016. Den endelige avtalen vil godkjennes for tre år av gangen.

Et godt verktøy for å jobbe systematisk med trafikksikkerhet

Intensjonsavtalen og de føringene som ligger i den, gir Grimstad kommune gode rammer og et godt verktøy for å jobbe konkret og systematisk med trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er mer enn humper i veien

De aller fleste planene kommunen har, fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler en helhetlig trafikksikkerhetstenkning som også omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Kommunen gjør allerede mye innen trafikksikkerhet, men gjennom intensjonsavtalen blir arbeidet satt i system.

Trafikksikker kommune tar for seg mange andre sider av trafikksikkerhet enn man tradisjonelt har hatt fokus på. Kommunen kan bli tydeligere på holdninger og tiltak; blant annet at veien er for alle, ikke minst skal barn kunne ferdes sikkert.

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Det er folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen som koordinerer arbeidet med Trafikksikker kommune. Hun har i tillegg ansvar for folkehelse og arbeidet med Sykkelbyen Grimstad. De tre arbeidsområdene henger sammen.

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet med Trafikksikker kommune.

Kriterier for trafikksikker kommune

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan (PDF, 2 MB) som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
  • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak.
  • Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).
  • Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.

Les mer om Trafikksikker kommune på nettsidene til Trygg Trafikk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
E-post: Christine Mikkelsen
Telefon: 37 25 04 70
Mobil: 996 10 075