Reklameskilt langs vei - retningslinjer

Det er ikke tillatt å sette opp reklameskilt langs kommunal vei i Grimstad kommune. Slike skilt er distraherende for bilister, og skilt som er satt opp langs og ved kommunal vei, vil kunne bli fjernet av Grimstad kommune (hjemmel i Veglova § 33). 
Dersom kommune må fjerne skilt, vil dette kunne gjøres for virksomhetens regning.

Det er søknadspliktig å søke om å sette opp reklameskilt

Oppsetting av reklameskilt er søknadspliktig. Kommuneplanen for Grimstad kommune har bestemmelser om dette. Paragraf 1.16.1 sier følgende om søknad om reklameskilt og reklameinnretninger:

«Innen hele kommunen kan skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad jamfør pbl §20-1 nr i.
Reklameinnretning montert flatt på vegg, uten lys og som har en samlet størrelse på inntil 1 m2 er unntatt fra denne søknadsplikten utenfor Grimstad sentrumsområde.
For flyttbare reklameinnretninger som plakater, snurreskilt og vippeskilt kreves ikke tillatelse dersom reklameinnretningen er begrenset til et areal på 0,5 m2. Slike innretninger må plasseres slik at de ikke er til hinder for gang- og sykkeltrafikken og til ulempe for bevegelseshemmede og svaksynte/blinde.
Reklameinnretninger som henvender seg mot riks- og fylkesveier, skal i tillegg godkjennes av Statens vegvesen. Kommunens samferdselsavdeling skal gi uttalelse for tiltak langs kommunale veier.»

Kontaktinfo

Samferdselsavdeling
Lars Marius Ytterstad
Telefon 37 25 04 04