Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Tirsdag 7. november presenterte kommunedirektør Magnus Mathisen Budsjett 2024 og handlingsprogram 2024–2027

Kommunedirektørens forord til budsjett og økonomiplan

Budsjettet for 2024 er særdeles krevende. Økt rente, inflasjon og gjennomføring av store investeringsprosjekter gjør at det må kuttes i drift. Dette rammer kommunens tjenester, som de nærmeste årene får lavere kvalitet og omfang.

Det er investeringene i bl.a. Fjære barneskole, Holviga barneskole, boliger til funksjonshemmede, universitetssykehjem, svømmehall og renseanlegg som gir store utslag i renter og avdrag de neste årene. Inflasjon og lønnsvekst gjør at også dagens drift er blitt dyrere. For å få budsjettet for 2024 til å gå i balanse er kommunedirektøren nødt til å foreslå kutt i en rekke tjenester. Kommunedirektøren ser seg også nødt til å benytte en del av de oppsparte midlene i fond.

Skatteinntektene er budsjettert på et nivå som er høyere enn statsbudsjettet og KS sin budsjettmodell viser. Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak for økonomiplanen for ett år siden. Det er imidlertid foruroligende at skatteinngangen de siste måneder har bremset opp for Grimstads vedkommende. Inflasjonen er høy, men tjenestene er i liten grad kompensert for prisstigning. Høyt budsjetterte skatteinntekter kombinert med inflasjon, innstramminger og kutt i tjenestene innebærer at risikoen i budsjettforslaget er høyere enn normalt. Det vil derfor være behov for å følge økonomien tett gjennom året for å kunne ta ytterligere grep om nødvendig.

Det er positivt at befolkningsveksten i Grimstad er høy. Veksten skyldes nå i større grad enn før at kommunen mottar mange flyktninger fra Ukraina. Kommunen har fortsatt fødselsoverskudd, og det
er ingen nedgang i antall barn i barnehage og skole.

Andelen eldre i kommunen vokser, og dette setter press på helse- og omsorgstjenestene. Budsjettet til helse og omsorg holdes uendret fra i år, noe som i praksis innebærer et kraftig kutt ettersom det er en prognose på et merforbruk på 25 mill. kroner i år. For å kunne holde rammene i 2024 må bl.a. bruken av velferdsteknologi og digitalt tilsyn forseres kraftig. Det er bekymringsfullt at Grimstad har et høyt og økende antall unge funksjonshemmede med store behov for tjenester.

Oppvekst må også gjennomføre betydelige kutt, selv om barnetallet er stabilt. Dette gjør det krevende å nå målene som settes for det forebyggende arbeidet. Kommunedirektøren foreslår imidlertid å starte prosessen med å endre skolekretsgrenser og skolestruktur nå. Dette vil gi økonomiske innsparinger og et mer likeverdig skoletilbud til alle. Det største kuttet i sektoren kommer i form av reduksjon i miljøarbeidere på
skolene.

Samfunn og miljøsektoren har en betydelig økning i arealer som skal driftes og vedlikeholdes. Dette blir ikke kompensert, og innebærer i realiteten et kutt. Det er også en betydelig risiko for at strømprisene blir høyere enn budsjettert. Det foreslås imidlertid en kraftig satsing gjennom investeringer i ENØK-tiltak som forventes å gi betydelige besparelser i strømkostnader ganske raskt.

Kommunikasjon, kultur og næring får også et strammere budsjett. Det innebærer reduserte midler til kirke, kommunikasjon, næring, kultur og idrett.

Sentraladministrasjonen er liten i Grimstad, men også der er det nødvendig å gjennomføre
innstramminger i form av færre årsverk. 

Gebyrer og priser på tjenester foreslås stort sett økt med lønns- og prisvekst. Kommunedirektøren foreslår imidlertid at eiendomsskatten holdes uendret, noe som i nominelt sett innebærer en reduksjon og bidrar til å ikke belaste innbyggerne for sterkt i den pågående dyrtiden.

I den kommende 4-årsperioden øker renter og avdrag hvert år. Det betyr at tjenestene må drives mer effektivt hvert eneste år. Kommunedirektøren vil derfor igangsette et effektiviseringsprogram for å realisere dette. 

Samlet sett er budsjettet sterkt preget av prioriteringen av nye bygg. De nye byggene er framtidsrettet
og vil bidra til økt attraktivitet og bedre og mer effektive tjenester. Investeringene er derfor viktige for å legge til rette for fortsatt vekst i befolkning og arbeidsplasser. Det er denne veksten som kan gi kommunen muligheten til å opprettholde et godt tjenestenivå i framtiden.
 

Grimstad, 7. november 2023

Magnus Mathisen
kommunedirektør