Skal spørre 60 000 egder om hvordan de har det

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023 gjennomføres i disse dager. Nå er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen, slik at vi kan få oppdatert kunnskap om innbyggernes helse, levevaner, trivsel og liv. 

– Vi trenger folks hjelp, så vi kan gjøre et enda bedre folkehelsearbeid i kommunene og fylkeskommunen, sier Vegard Nilsen som er fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune. 

Han håper flest mulig vil svare når Folkehelseundersøkelsen i Agder sendes ut til 60 000 egder fra 20. september.

– Når innbyggerne forteller oss om hvordan de opplever livet, hva de er fornøyde og misfornøyde med, kan vi jobbe mer målrettet med folkehelse. Da kan vi sette inn «trøkket» der det trengs mest, sier fylkesdirektør Vegard Nilsen.

Invitasjon på e-post og SMS

Invitasjonene til undersøkelsen sendes ut på e-post og SMS i september og oktober. Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret, blant innbyggere på Agder over 18 år. (Ungdata er en tilsvarende undersøkelse for de under 18 år).

Undersøkelsen tar for seg alt fra tilgang til buss- og servicetilbud i nærmiljøet, til spørsmål om helse og levevaner. En egen del handler om livskvalitet.

Utfordringer på Agder

Agder har i flere år hatt utfordringer knyttet til levekår, lavinntekt og andelen uføre. I juni 2023 hadde Agder og Innlandet høyest andel uføretrygdede per fylke, med 14,2 prosent, ifølge tall fra Nav. Bedre levekår er et av hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

– Vi har flere utfordringer på Agder, som vi må ta tak i. I folkehelseundersøkelsen fra 2019 fikk vi viktige svar knyttet til egders oppvekst og psykiske helse. Vi tror befolkningen sitter på verdifull kunnskap i arbeidet med å bedre folkehelsa. Jeg takker derfor alle som tar seg tid til å svare når undersøkelsen kommer, sier Vegard Nilsen.

I dag er folk forsiktige med lenker de får tilsendt. Så om folk er usikre, kan de sjekke kommunens eller Agder fylkeskommunes hjemmeside for mer informasjon om undersøkelsen.

Informasjon om Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

Resultater

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Folkehelseinstituttet. Rapporten med funnene, ventes å være klar i desember 2023. Resultatene vil kunne benyttes i det lokale folkehelsearbeidet i kommunene på Agder.

Godt utprøvd og sikker løsning

Kantar Public og Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

– Undersøkelsen foregår hovedsakelig på nett, og utvalgte personer vil få invitasjon på e-post og SMS. Man får tilsendt en individuell lenke til spørreskjemaet. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC, sier seniorrådgiver Thomas S. Nilsen i Folkehelseinstituttet.

Personopplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

– Dessverre er det bare de som får invitasjon til å delta som kan svare. Derfor håper vi at de som får anledning faktisk svarer, sier Vegard Nilsen.

Undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom, slik at kunnskapen blir oppdatert. Forrige gang undersøkelsen ble holdt på Agder var i 2019.

Her finner du rapport fra Folkehelseundersøkelsen i Agder 2020

 

Fakta om Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

  • Gjennomføres for tredje gang i Agder
  • Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og Folkehelseinstituttet
  • 60 000 voksne i Agder får invitasjon til å delta på e-post og SMS
  • De første invitasjonene sendes ut fra 20. september
  • Rapport med funnene ventes å være klar i desember 2023.
  • Svarene benyttes til å gjøre arbeidet for bedre folkehelse mer målrettet i kommuner og fylkeskommuner