Vil bli først med universitetssykehjem

Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder har et stort ønske om å bygge universitetssykehjem i Grimstad. Nå har de sammen laget en utredning, der de blant annet ser på hva et universitetssykehjem kan være.

Foreløpig er planene om et universitetssykehjem på konseptutredningsstadiet, men mye tyder på at Grimstad kan få sitt universitetssykehjem i løpet av noen år. Det vil i så fall trolig bli det første i sitt slag i verden. I utredningen, som de tre partene nå har laget, har de vurdert forutsetninger, utfordringer, muligheter og merverdi ved etablering av et universitetssykehjem.

Et universitetssykehjem i Grimstad skal være et samarbeid mellom kommunen, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder, der alle kan dra nytte av hverandre. Her skal forskning, innovasjon og bruk av teknologi for å utvikle fremtidens helsetjenester få en sentral rolle.

Her skal også studenter og elever kunne ha store deler av praksisen sin, og helsetjenesten vil bidra vesentlig i undervisningen av studenter og elever.

Kommunedirektør Magnus Mathisen mener at et universitetssykehjem i Grimstad vil være svært positivt for kommunen. Ikke bare vil det lette på presset på sykehjemsplasser, det vil også gi en rekke andre positive ringvirkninger.

- Et universitetssykehjem vil sette Grimstad på kartet, og vil være svært positivt for kommunen som kompetanseby. Jeg tror et universitetssykehjem vil kunne være med på å høyne kvaliteten på sykepleierutdanningen i Agder, og sørge for at enda flere søker seg til universitetet vårt, sier han.

For Grimstad kommune er innovasjon og utvikling av nye måter å arbeide på for å møte økte behov og redusert aldersbæreevne viktig. Skal man imøtekomme de fremtidige demografiske endringene kommunen står overfor, må det bygges flere sykehjemsplasser, samtidig som det må jobbes med innovasjon og tjenesteutvikling, rekruttering, kompetanse, tidlig innsats og samhandling.

- Et tett samarbeid med universitetet og Fagskolen, hvor fokus på forskning, innovasjon og teknologi står i fokus, vil føre til at Grimstad kommune vil være langt fremme når det kommer til utviklingen av fremtidens helsetjenester. Jeg tror også et universitetssykehjem vil gi synergieffekter, og på sikt vil det gi enda bedre helsetjenester, både i Grimstad, men også i resten av Agder, sier kommunedirektøren.

Universitet i Agder ser spent frem til fortsettelsen.

- Dette er et nyskapende og spennende samarbeidsprosjekt som kan gi mer praksisnær forskning, interessante praksisplasser og nye samarbeidsområder mellom Fagskolen og UiA. Dette er helt i tråd med behovene innen fremtidens helsetjenester, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, Gøril Hannås.

Rektor ved Fagskolen i Agder Gunnbjørg T. Engehagen ser frem til et spennende trepartssamarbeid.

- Fagskolen i Agder har lang tradisjon i å utvikle utdanninger i samarbeid med arbeidslivet og vil være en kompetanseleverandør til et universitetssykehjem ved å tilby aktuelle videreutdanninger til fagarbeidere, som er en viktig yrkesgruppe i fremtidens helsetjeneste.

Statsforvalter i Agder har tildelt prosjektet 800 000 kroner. Midlene skal benyttes til prosjektledelse og videre prosjektutredning. Hvor universitetssykehjemmet skal være vil blant annet bli et sentralt spørsmål i arbeidet videre. Et ønske per i dag er at sykehjemmet skal få sin plass i nærheten av både universitetet og Fagskolen.

Kontaktpersoner
Grimstad kommune: kommunedirektør Magnus Mathisen, 94 79 10 31
Universitet i Agder: viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås, 90 62 12 93
Fagskolen i Agder: rektor Gunnbjørg T. Engehagen, 95 82 93 99

Her finner du utredningsrapporten. (PDF, 7 MB)