Kommunal planstrategi

Formål

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i valgperioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal styrke den politiske styringen med hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden og vedtas senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.»

Kontaktinfo

Renate Løland 
Samfunnsplanlegger