Kommunal planstrategi

Ny planstrategi

Planstrategi for Grimstad kommune 2021-2023 er sendt på høring.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill til forslaget?

Innspill kan sendes inn på en av følgende måter:

Høringfrist er 28. juli 2021

Formål

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i valgperioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal styrke den politiske styringen med hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden og vedtas senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.»

Kommunalt plansystem - oversikt - Klikk for stort bilde