Gitmark Vessøya

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 08.06.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en variert boligbebyggelse med høy arealutnytting. Forslaget omfatter 99 boenheter fordelt i lavblokk, konsentrert småhusbebyggelse og firemannsboliger. Området får adkomst fra fv. 420 via utbyggingsområdet Skjeviga syd. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse.

Klage framsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 8. juni 2020