Kommunedirektør

Magnus Mathisen

Magnus Mathisen 
Mobil: 94 79 10 31
E-post: Magnus.Mathisen@grimstad.kommune.no

 

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Medlemmer i kommunedirektørens ledergruppe