Fevikplanen

Grimstad kommune varsler oppstart av planarbeid for Fevikplanen. Alle innbyggere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til planarbeidet. Frist for innspill er 20. april 2024.

I forbindelse med oppstart inviteres det til informasjonsmøte tirsdag 9. april klokken 18.00–19.30 på Fevik skole. Her vil det informeres om planarbeidet og prosessen, hva planen skal bidra med, hvilke innspill vi ønsker i oppstartsfasen og du vil få mulighet til å stille spørsmål til kommunen.

Hva er Fevikplanen?

Fevikplanen er en kommunedelplan – med dette menes en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplaner kan gjelde for en geografisk del av kommunen eller et bestemt tema. I denne sammenheng gjelder det for et geografisk avgrenset området som er lokalsenteret Fevik.

Formålet med Fevikplanen er å kunne vurdere helhetlige løsninger for Fevik som et lokalsenter og hvordan man kan sikre en mer forutsigbar vekst samtidig som viktige kvaliteter ivaretas.

Forhold til andre pågående planarbeid:

Parallelt med denne planprosessen, foregår arbeid med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Det er allerede meldt oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og frist for innspill til dette arbeidet er satt til 12.april. Alle innspill som er sendt inn til kommuneplanens arealdel som gjelder Fevik vil bli inkludert også i denne prosessen.

Fremdrift:

Arbeidet med planen har blitt utsatt for å følge arbeidet med kommuneplanens arealdel og derfor er fremdriften som vist i vedtatt planprogrammet utdatert. Grimstad kommune har som mål at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn høsten/vinteren 2024 og med endelig vedtak i andre kvartal 2025.                       

Varsel om oppstart

Grimstad kommunestyre har vedtatt å melde oppstart av planarbeidet med Fevikplanen.

Fevikplanen er en kommunedelplan for Fevik med formål å vurdere helhetlige løsninger for Fevik som lokalsenter. Planen skal bidra til en mer forutsigbar utvikling i et allerede etablert område og bevare områdets stedegne kvaliteter.

I den forbindelse åpnes det opp for at du kan komme med innspill.

Frist for innspill settes til 20.04.2024

Vi ønsker innspill til oppstart av planarbeidet fra alle innbyggere på Fevik, men også fra næringsaktører. Det blir også mulighet til å gi innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring eller gjennom ulike medvirkningsopplegg senere i prosessen. Kommunen har som mål å legge planforslaget for Fevikplanen ut til offentlig ettersyn høsten/vinteren 2024.

Eksempler på tema vi ønsker innspill på:

  • Hva er Fevik for deg?
  • Hva liker du best med å bo, jobbe og vokse opp på Fevik?
  • Hvilke ønsker har du for Fevik i fremtiden? 
  • Ny arealbruk (forslag som endrer arealbruken fra et formål til et annet.
  • Nye bestemmelser som sier noe om hvordan ting bør være
  • Utredninger eller tematikk som kommunen bør ha fokus på knyttet til arealbruk
  • Informasjon om utfordringer/konfliktområder, eller annet kommunen bør være oppmerksom på knyttet til arealbruk.
     

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Grimstad kommune, enten per post eller per e-post. 

Vi ber om at innspill til planarbeidet merkes med «Fevikplanen».

Arealinnspill sendes inn ved å fylle ut det vedlagte skjemaet. Innspill som omhandler andre tema enn konkrete endring av arealformål kan sendes inn uten skjema.

Skjema for arealinnspill - Fevikplanen (DOCX, 76 kB)

Informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart inviterer Grimstad kommune til informasjonsmøte om planarbeidet på Fevik skole tirsdag 9. april 2024, i det store auditoriet, klokken 18.00–19.30.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan sendes til Maria Lauvdal
E-post: maria.lauvdal@grimstad.kommune.no

Aktuelle dokumenter:

Kulturhistorisk stedsanalyse

Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for nyere tids kulturminner. 

Hensikten med analysearbeidet er å gi en oversikt over de områdene som er mest sårbare for endringer vurdert ut ifra et kulturhistorisk perspektiv. Stedsanalysen er ikke juridisk bindende, men skal bidra med et økt kunnskapsgrunnlag og som et innspill til det videre arbeidet for å bedre kunne ivareta de kulturhistoriske hensyn i arealplanleggingen. 

Aktuelle dokumenter 

Planprogram for kommunedelplan Fevik–fastsettelse

Kommunestyret har i møte den 11.10. 2022 fastsatt planprogram for ovennevnte plan. 

Aktuelle dokumenter:

Forlag til planprogram for kommunedelplan for Fevik - oppfentlig høring og ettersyn

Kommuneplanutvalget har i møte den 24.03.22 vedtatt å legge ut planprogram for ovennevnte plan til offentlig ettersyn.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Innspill kan sendes inn på en av følgende måter:

Husk å merke innspillet med Kommunedelplan for Fevik

Frist for innspill er 29. mai 2022