Ny Fjære barneskole

På denne siden finner du informasjon om: 

 Tidslinje

Desember 2025 – Overlevering av bygg

Uke 7 - Illustrasjoner

Rivearbeidet på gamle Fjære barneskole er nå godt i gang. Vi gleder oss til alt som skal skje de neste månedene!

Nedenfor kommer noen illustrasjoner fra forprosjektet, som viser hvordan skolen skal utformes. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme noen endringer fra de originale utkastene.

Illustrasjon av skolebygningen sett fra fotballbanen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av skolebygget sett mot hovedinngangen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nye Fjære barneskole sett fra lufta  - Klikk for stort bilde

Uke 6 - Vi er i gang på byggeplass!

I uke 6 vil det bli satt opp gjerder rundt byggetomten til Fjære barneskole. 
Det gledes over å se aktivitet i området!

Riveentreprenør vil begynne å demontere innvendig og vil så gå over til å rive konstruksjonene i slutten av februar.

Januar 2024 – Kontraktsignering Totalentreprise Fjære barneskole

11.01.24 ble det gjennomført formell kontraktsignering med BRG Entreprenør AS for bygging av Fjære skole.
Ordfører Beate Skretting og daglig leder Gunnar Thompsen stod for signeringen.
Dette er en stor milepæl og vi ser frem til et godt samarbeid.
 

Ordfører Beate skretting og daglig leder Grunnar Thompsen i BRG  - Klikk for stort bildeKontraktssignering Fjære skole

Desember 2023

Grimstad kommune har mottatt fem tilbud fra entreprenører som ønsker å bygge Fjære skole.

Tilbudene er evaluert og tildelingsbrev er sendt til entreprenørene.

Karenstiden utløper torsdag 4. januar 2024 kl. 24.00.

Det er intensjon å inngå kontrakt med utvalgt entreprenør snarlig etter utløp av karensperioden.

September 2023 – Ny utlysning

Link til veiledende kunngjøring: Doffin

August 2023 – Geoteknisk rapport sendes til uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll har åpne kontrollpunkter som må svares ut før godkjenning.

Ytterligere grunnundersøkelser må gjennomføres for å sikre områdestabilitet.

Mai 2023 – Avlysning av anbudskonkurranse

Styringsgruppa for investeringsprosjektet for Fjære skole har besluttet å avlyse den pågående anbudskonkurransen om totalentreprise.

Det er nye forhold som har kommet fram under konkurranseperioden som er årsaken til avlysningen. Dette omhandler usikkerhet om grunnforholdene og hva dette vil bety for byggeperioden fram til overtakelse.

Det vil bli gjennomført ny anbudskonkurranse så snart det er praktisk mulig. De nye forholdene og avlysningen vil kunne forlenge og forskyve byggeperioden for Fjære skole. Det vil imidlertid ikke påvirke framdriften i planleggingen av Holviga barneskole.

Avlysningstekst med detaljert begrunnelse:


«Vi viser til konkurranse 317795 - 2023/364 - Totalentreprise Fjære skole

Konkurranseperioden

Anskaffelsen er over EØS terskelverdi og omfattes av LOV-2016-06-17-73 (anskaffelsesloven), og videre FOR-2016-08-12-974 (anskaffelsesforskriften), Del I og III. Kunngjøring ble gjennomført 23.03.2023 i EU, med følgende referanse 2023/S 062-184667 og tilsvarende i NO, med følgende referanse 2023-624504. Kunngjort tilbudsfrist 12.05.2023.

Avlysningsbeslutning

Under henvisning til anskaffelsesforskriften, jf. § 25-4, 1. ledd, meddeles herved at konkurransen er avlyst som følge av at oppdragsgiver i konkurranseperioden er gjort kjent med nye forhold som skaper vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene.

Nærmere begrunnelse for avlysningsbeslutningen:

Oppdragsgiver har mottatt henvendelser knyttet til grunnforholdene som peker i retning av at det kan være påkrevet å gjennomføre en «forbelastning» av byggetomten. Perioden med forbelastning er foreløpig antydet å kunne være opptil 6 måneder. Slik forbelastning vil etter oppdragsgivers vurdering kunne være direkte til hinder for å gjennomføre kontrakten innen overtakelsestidspunktet 16.12.2024.

Det er også fremkommet usikkerhet om hvorvidt de usikre grunnforholdene kan være egnet til å påvirke omliggende konstruksjoner. Konkret gjelder dette spørsmål om grunnforhold og fundamentering av eksisterende skole på nord-vestsiden, herunder kunstgressbanen vest for planlagt skole. Oppdragsgiver har ikke ihende slik dokumentasjon og kan således ikke opplyse om forholdene uten å måtte gjøre nærmere undersøkelser.

Som følge av henvendelser i konkurransen, ble det senest 02.05.2023 foretatt en endringskunngjøring, ID 8930816, vedørende geotekniske forhold, der oppdragsgiver lastet opp dokumenter som omhandler ødometerforsøk og kornfordelingsforsøk. Oppdragsgiver har etter dette mottatt indikasjoner på at det ikke synes å være samsvar mellom ødometerforsøk og kornfordeling for konkrete borehull i nevnte dokumenter.

Oppdragsgiver har i konkurranseperioden begrensede tid og mulighet til å ettergå henvendelsene, men har likevel underveis forelagt problemstillingene overfor egen ekstern rådgiver. Slik vi er opplyst, den 02.05.2023, tilkjennegir vår eksterne rådgiver at det er enighet i at et lag i mellom 3-6 m har lite kapasitet i seg, og at det må påregnes setninger i dette området. Hvor mye setninger som kan forventes må det gjøres en beregning på i detaljprosjektet, før det kan vurderes nærmere. Rådgiver har også antydet at pålastning kan være den rimeligste løsningen, men samtidig lagt til at det kan finnes andre tidsbesparende løsninger. Ekstern rådgiver rundet av sine betraktninger med at det er vanskelig å si så mye mer uten å gjøre større beregninger.

Oppdragsgiver har etter en samlet vurdering konstatert at det synes å være oppstått så vidt stor usikkerhet knyttet til grunnforholdene at en ser seg nødt til å avlyse konkurransen.

Informasjon om ny konkurranse

Oppdragsgiver vil i medhold av anskaffelsesforskriften, jf. § 25-4, 2. ledd, meddele at det tas sikte på å gjennomføre ny konkurranse så snart det er praktisk mulig. Det bemerkes samtidig at oppdragsgiver tar med seg de innkomne henvendelsene i det videre arbeid.»

Mars 2023 – Ny utlysning

Mars 2022 – Midlertidig uventet stopp i prosjektet

Fra oktober 2021 til februar 2022 – forprosjekt

Kommunen bruker valgte løsninger fra skisseprosjekt og utarbeider tegninger, beskrivelser av bygget og uteområdet som blir grunnlaget i utlysningen.

Juli til oktober 2021 – skisseprosjekt

Prosjektgruppen jobber med volumer i terreng, og finner løsninger på konstruksjon, materialbruk energiløsning, miljø osv. Brukergrupper involveres.

I desember 2020 ble det vedtatt 150 mill kr til bygging av skole for 300 elever. Kalkylen som er lagt inn i handlingsprogrammet har en Tek 17 standard, og en tradisjonell byggemåte. Det er ønsket passivhusstandard og bruk av tre. Valgene genererer kostnader. Prosjektgruppen jobber med alternativer som er innenfor budsjett og vil legge frem tilvalg for å bedre kvalitet og energiløsninger. I kommunestyret 26.oktober 2021 legges det frem forslag på løsninger og alternativer med kostnadskonsekvens.

Aktuelle dokumenter 

Juli 2021

Rom og funksjonsprogram  - utkast for Fjære skole legges fram for styringsgruppe.

Et rom- og funksjonsprogram er en liste over hvilke rom som skal inn i skolen, hvor store arealene er i hvert rom og hvor mange mennesker som skal oppholde seg i dem. Sammen med arkitektene, har prosjektgruppen utarbeidet et forslag som godkjennes av styringsgruppen.

Rektor er en viktig nøkkelperson fra brukerne, og utkast har blitt vurdert av andre ansatte på skolen. Rom- og funksjonsprogram blir et grunnlag videre i skisse og forprosjekt.

Juni 2021

I sak Dimensjonering av elevgrunnlag for Fjære barneskole vedtok kommunestyret 22. juni 2021 at det skal bygges for 350 elever.

Juni 2021

Invitasjon til lag og foreninger om innspill til bruk av ny skole

Grimstad kommune skal bygge ny skole på Fjære.

Bygget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget kunne brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette er et bygg som mange vil få et forhold til. Anlegget blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner, kulturell eller fysisk aktivitet.

Prosjektet har en visjon om at den nye skolen skal være et levende samlingssted der man kan dras inn i organiserte og uorganiserte fellesskap. Bygget vil legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt elev kan få oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Uteområdet rundt bygget skal by på frisk luft, opplevelser, lekemuligheter, fysisk trening og bevegelse, rom for avslapping og samtaler, og sosiale møteplasser. Uteområdet skal gi utfordringer og tilhørighet for alle elevene i skoletiden. Målet er at uteområdet også skal brukes av nærmiljøet på ettermiddager, kvelder og i helgene. Bygget og uteområdet skal ses i sammenheng med eksisterende nærområde.

Høsten 2021 vil Grimstad kommune sammen med Rambøll gjennomføre brukerprosess.

Brukerprosessen skal avdekke behov og funksjoner den nye skolen skal ha.

Vi ønsker kontakt med lag og foreninger som kan være interessert i bruk av skolens lokaler etter ferdigstillelse, som kan gi innspill og medvirkning i brukerprosess.

Ved interesse, ta kontakt med prosjektleder Ida K. Steffensen innen 15.08.21.

E-post: ida.kristine.steffensen@grimstad.kommune.no
Telefon 98 21 05 14

April 2021

Vurdering av alternative gjennomføringsmodeller. Etter diskusjoner og vurderinger ble totalentreprise valgt for Fjære skole.

Mars 2021

Vedtak i kommunestyret om at ny skole ikke skal gjennomføres som en OPS.

2020 – mulighetsstudie

I 2020 ble det gjennomført en mulighetsstudie som vurderte bruk av eksisterende bygningsmasse på ungdomskolen. Å renovere ungdomsskolen og etablerie ny barneskole, ble vurdert  opp mot å bygge ny barneskole.

Livsløpskostnaden viste at det lønner seg å bygge ny barneskole i stedet for renovering av ungdomsskolen.

Fjære skole 1-7 mulighetsstudie (PDF, 8 MB)

Desember 2020

Vedtak i kommunestyret om at ny skole skal bygges på Fjære. Det skal vurderes bruk av OPS som gjennomføringsmodell.

 

 Ofte stilte spørsmål


 Styrende dokumenter