Politiske møter og saksdokumenter

Grimstad kommune bruker eInnsyn.no som løsning for møtekalender og publisering av møtedokumenter for politiske utvalg, styrer og råd. Møtedokumenter publiseres i forkant av hvert enkelt møte. Protokoll og vedtak publiseres i etterkant av hvert enkelt møte.

Møtekalenderen i eInnsyn

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens administrasjon. Det er derfor Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) som har denne oppgaven for Grimstad kommune. 

Kontrollutvalget skal sørge for tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Møtedokumenter og kalender på VETAKS’ nettsider.

Bestemmelsene  om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 23.

Medlemmer i kontrollutvalget