Formannskapet

Kommunestyret velger medlemmer til formannskapet. Formannskapet behandler blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet har ansvar for å utarbeide eierskapsmelding og oppfølging av kommunestyrets vedtak i saken. Formannskapet behandler og gjør vedtak i saker som kommunestyret har delegert til formannskapet, og kan også behandle hastesaker. 

Formannskapet er kommunens klagenemnd ved intern klagebehandling, jfr. forvaltningsloven § 28 andre ledd.