Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen og foreldrene har sammenfallende interesser, nemlig barna og deres beste. Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det er et mål for oss å ha et velfungerende samarbeid med alle foreldre.

Et godt forhold mellom personalet og foreldrene skaper trygghet for barna. Foreldrene kjenner sitt barn best, mens barnehagen ser hvordan barnet fungerer i gruppe med andre barn.

Et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldrene og personalet, gjør at vi sammen kan ha et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Vi vet at gjensidig og varm kommunikasjon har positiv effekt på hvordan barna fungerer og trives.

Mål for samarbeidet

  • barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen
  • samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit
  • personalet skal opptre tilstedeværende og trygge
  • foreldre og personalet skal bli kjent og formidle hva de forventer av hverandre
  • god dialog og jevnlig utveksling av observasjoner og vurderinger knyttet til det enkelte barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring
  • åpenhet omkring problemer som barn strir med. Vi ønsker å se problemer som en felles utfordring for foreldre og personalet
  • begge parter tar ansvar for at samarbeidet skal fungere positivt
  • få frem foreldrenes syn og ivareta rett til medvirkning
  • gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte

Uformelt samarbeid

Daglig kontakt ved henting og levering

Foreldre og ansatte møter hverandre daglig, og den daglige kontakten og uformell småprat om barnet og det som foregår i barnehagen, er viktig for samarbeidet. Slik kan dere foreldre se av vi er opptatte å ta vare på deres barn, få innblikk i dagens aktiviteter, barnets opplevelser og et inntrykk av hvordan barnet har hatt det. Dette er en god innfallsvinkel for foreldrenes samtaler med eget barn om dagens innhold og barnets opplevelse av barnehagedagen. Like viktig er det at dere forteller litt om hvordan barnet har hatt det hjemme. Vi ønsker at foreldrene tar seg god tid når dere henter og bringer barna. Vi forventer at foreldrene tar ansvar for å ha med nødvendig tøy, skotøy og ekstra skift til barnet. Alle personlige eiendeler merkes med navn.

Tilvenning av nye barn

Vi inviterer til foreldremøte og oppstartsamtale for nye foreldre. Tilvenningen tilpasses hvert enkelt barn, så barnet får en trygg og god start i barnehagen.

Vi har en egen plan for oppstartsperiode.

Foreldrearrangementer

Barnehagen kan være en arena der foreldrene møter hverandre og bygger nettverk. Foreldrekaffe, konsert, dugnad og sommerfest er uformelle sammenkomster der foreldre, barn og personale kan snakke sammen, bli kjent og leke.

Oppslagstavla og informasjon

På oppslagstavla i garderoben kan dere holde dere orientert om det som foregår i barnehagen. Der henger beskjeder, ukeplaner, månedsplaner og annen informasjon. Det blir også sendt med hjem et månedsbrev og annen informasjon om barnehagen på vigilo og mail. Ved å lese ukeplanen på døra så kan dere følge med på det barnet skal bli med på av pedagogisk opplegg.

Formelt samarbeid

Foreldremøte

Foreldremøter er en samarbeidsarena vi vanligvis inviterer til to ganger i året. Aktuelle tema fra rammeplanen er ofte tema på foreldremøtene.

Vi kan også få inn foredragsholdere utenfra som tar opp emner som foreldrene ønsker. Kom gjerne med forslag til temaer.

Foreldresamtaler

Et viktig ledd i samarbeidet er foreldresamtaler. Dere foreldre kjenner barnet best og sitter inne med opplysninger som vi trenger for å gjøre en god jobb i forhold til deres barn. Pedagogisk leder vil utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.

Alle foreldre inviteres til samtale to ganger i året. Med et samlet blikk og felles refleksjon legger vi planer videre med mål om å skape et enda bedre utbytte for det enkelte barnet. Det oppnås gjennom gjensidig tillit, informasjon og åpenhet mellom barnehage og hjem.

Brukerundersøkelse

Hvert andre år gjennomfører vi brukerundersøkelse for å få innspill fra foreldregruppa på barnehagens kvalitet.

Foreldreveiledning

Grimstad kommune tilbyr foreldreveiledning i Familiens hus på Dømmesmoen. Eide barnehage har også to ICDP-veiledere.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.

Samarbeidsutvalget har 3-4 møter i året. 
Utvalget er representert ved to foreldre representanter, to representanter fra de ansatte, eiers representant og enhetsleder.