Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Foreldremøte

I løpet av året inviterer vi vanligvis til to foreldremøter. Her diskuteres barnehagens innhold. Vi kan også få inn foredragsholdere utenfra som tar opp emner som foreldrene ønsker.

Foreldresamtaler

Et viktig ledd i samarbeidet er foreldresamtaler. Dere foreldre kjenner barnet best og sitter inne med opplysninger som vi trenger for å gjøre en god jobb for deres barn.

Alle foreldre inviteres til samtale to ganger i året. Her snakker vi om hvert enkelt barns utvikling og trivsel, og legger planer videre. Samtalen har som mål å skape et enda bedre utbytte for det enkelte barn. Det oppnås gjennom gjensidig tillit, informasjon og åpenhet mellom barnehage og hjem.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal være med og drøfte barnehagens innhold. Utvalget har 3–4 møter i året.

Representanter  i samarbeidsutvalget

  • Ane Ravna Rørmoen - foreldrerepresentant
  • Kristina Nesbø - foreldrerepresentant 
  • Jessica Richter - foreldrerepresentant
  • Wenche Andresen - ansattes representant
  • Anne-Lise Ask Nilsen - ansattes representant
  • Jorunn Palm - enhetsleder