Godkjenning og tilsyn med barnehager

Godkjenning av barnehage

Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

Kommunen avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Søknad om godkjenning av ordinær barnehage

Tilsyn med barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Tilsyn kan gjøres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og ved tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Barnas miljø i barnehagene

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Det er kommunens helsetjeneste som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Fylles ut av styrer/eier:

Rapportskjema for miljørettet helsevern 

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område. I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 vil Utdanningsdirektoratet føre økonomisk tilsyn med private barnehager. 
Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Vil du vite mer?