Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn?

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som offentlig ansatt eller privatperson kan melde til barnevernet. 

Offentlige ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4

Du har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold:

  • når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt.
  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.

Den som har meldeplikt trenger ikke være sikker på at barnet er i en situasjon som beskrevet i barnevernloven § 6-4 første ledd, men det må foreligge noe konkret som indikerer alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon eller som tilsier at barnet har alvorlige atferdsvansker.

Meldeplikten etter barnevernloven innebærer et personlig ansvar for å melde, og går foran lovbestemt taushetsplikt.

Du kan rådføre deg med barneverntjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken uten å oppgi barnets identitet.

Privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Du kan rådføre deg med barneverntjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Slik melder du fra til barnevernet

Meldeskjema for privatpersoner

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersoner)

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet, eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet eller overfor familien, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 
NB! Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Meldeskjema for offentlig ansatte eller fagpersoner

Digitalt skjema for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt

Dette skjer når du melder fra

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp. Dersom meldingen kan gi grunnlag for hjelpetiltak, starter barneverntjenesten en undersøkelse.

Offentlige instanser som melder bekymring har krav på tilbakemelding fra barneverntjenesten. Tilbakemeldingen skal opplyse om bekymringsmeldingen fører til undersøkelse, og om undersøkelsen henlegges eller fører til tiltak.
Private som sender bekymringsmelding kan ikke gis slik informasjon.

Formålet med barnevernets undersøkelse

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det settes i verk tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, og kan dreie seg om hjelpetiltak, adferdstiltak og omsorgstiltak.

Saksbehandlingstid

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid:

  • Avklaring av melding: 1 uke
  • Undersøkelse: 0 - 3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger i forbindelse med bekymringsmelding gjøres i henhold til personopplysninglovens bestemmelser.
Se personvernerklæring for Grimstad kommune.

Barnevern - kontakinformasjon

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.

Du kan ringe ett av disse numrene :