Elevenes skolemiljø

Godt skolemiljø

Du som elev har rett til et godt skolemiljø der du er trygg, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Kapitlet i opplæringsloven kalles ofte for “elevenes arbeidsmiljølov”, og skal sikre at elever får et minst like godt vern av sitt miljø som arbeidstakere. 

Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal for eksempel ikke bli mobbet, utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.

I skolenes ordensreglement, som er likt for alle skolene i kommunen, kan du lese mer om god oppførsel og hvilke konsekvenser det kan ha å bryte reglene. 
Forskrift om felles ordensreglement for Grimstadskolene (PDF, 532 kB)

Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at du skal ha det bra på skolen. De som jobber på skolen, skal  vite hvordan de kan oppdage problemer, og hvordan de kan løse dem.

Du vet best hvordan du har det

Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn deg hvordan du har det på skolen. Si fra hvordan du føler det! Si også fra hvis du tror at andre elever ikke har det bra.

Hva kan du gjøre hvis skolemiljøet ikke er godt nok?

Både du som elev og foreldrene dine har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre. Det er frivillig å komme med forslag til hva skolen bør gjøre.

Hvordan kan du si fra?

Du kan si fra både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du skriver et brev til skolen din. Det gjør at du etterpå kan bevise hva du har bedt om, og når du har bedt om det. Hvis du er usikker på hva du vil skrive, har Utdanningsdirektoratet laget en mal: Lenke til råd og informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan kontakte skolen alene, eller sammen med andre. For eksempel kan du skrive et brev sammen med en venn eller sammen med foreldrene dine. En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe med skolemiljøet.

De ansattes handlingsplikt

Alle som jobber på skolen, har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig.

Alle ansatte som arbeider på skolen, skal varsle til rektor dersom de får mistanke om eller har kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Hva skal rektor gjøre?

Det er viktig at rektor tar de som sier fra, på alvor. Rektor har ansvaret for at skolen gjør noe for å stoppe det som skjer.
Rektor skal også si fra til foreldre om det som har skjedd.

Hvis du eller foreldrene dine sier fra om noe, eller ansatte på skolen varsler rektor om at de har mistanke om at noe har skjedd, skal skolen så fort som mulig undersøke saken.

Når skolen undersøker saken, må de snakke med dem som saken gjelder. Det betyr at de både skal snakke med deg som har opplevd deg krenket, og de skal snakke med dem som man mistenker utsetter andre for krenkelser. Alle barn og unge har en rett til å bli hørt i saker som angår dem og få gi uttrykk for sin mening, og det gjelder også i saker som handler om skolemiljøet.

Dersom undersøkelsene viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen sette inn tiltak som bidrar til å skape et trygt og godt skolemiljø. Det kan være tiltak som retter seg mot én eller noe få elever, det kan være tiltak som retter seg mot grupper eller en hel klasse. Det kan også være tiltak som skal gjelde for hele skolen. Ofte vil skolen velge å sette inn en kombinasjon av flere typer tiltak. Skolen har plikt til å vurdere hva som er elevenes beste.

Skolen har plikt til å lage en skriftlig plan for arbeidet med å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø for deg. Skolen har også plikt til å følge med på om tiltakene de har satt inn, virker. Skolen kan ikke avslutte dette arbeidet før du har et trygt og godt skolemiljø igjen.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om det til noen andre enn de som må  vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

Skolen kan også kontakte ressursteam mot mobbing. Ressursteam mot mobbing skal hjelpe skolene med å løse de vanskeligste sakene og kan kontaktes av både elever, foresatte, skole og barnehage.

Skolen skal høre på hva du mener

Det er ikke bare i konkrete saker der det er mistanke om krenkelser, at du har rett til å få fortelle hva du mener.  Du kan også være med og gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljøutvalget. Elevrådet skal blant annet arbeide for å skape et godt skolemiljø.

Skolen skal ta foreldrene med på råd

Foreldre har, sammen med elevene, rett til å bli hørt! Skolen bør derfor ta foreldre med i arbeidet med skolemiljøet. Foreldre kan være med å gi råd til skolen gjennom arbeid i de forskjellige rådene og utvalgene på skolen.

Når du ikke er fornøyd med skolens håndtering av enkeltsaker

Dersom du ikke er fornøyd med skolens arbeid med å gi deg et trygt og godt skolemiljø etter at du har blitt utsatt for mobbing eller andre krenkelser, kan du eller foreldrene din melde saken til Statsforvalteren.

Fylkesmannen avgjør om skolen har gjort alt det som de har plikt å gjøre.

Dersom saken ikke er tatt opp med rektor, eller om det er under en uke siden den ble tatt opp, skal Statsforvalteren ikke behandle saken. Det samme gjelder dersom saken ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går når saken blir meldt til Statsforvalteren.

Kommer Statsforvalteren til at skolen ikke har gjort nok, kan Statsforvalteren vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Lover