Kommunal utleiebolig

Hva er en kommunal utleiebolig?

Det som tidligere ble kalt trygdeleilighet, omsorgsbolig eller sosialbolig heter nå kommunal utleiebolig. En kommunal utleiebolig skal være en midlertidig løsning i en vanskelig situasjon. Det gis som hovedregel leiekontrakt for en tidsavgrenset periode.

Heldøgns omsorgsbolig

Personer som er sterkt pleietrengende og har behov for pleie gjennom hele døgnet, kan søke om heldøgns omsorgsbolig.
Lenke til informasjon om heldøgns omsorgsbolig.

Hvem kan søke om kommunal utleiebolig?

 • Personer som på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold er ute av stand til å skaffe seg egen bolig
 • Søkere må ha vært folkeregistrert minst to år i Grimstad kommune. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det.
 • Søkeren må være fylt 18 år på det tidspunktet det gjøres et vedtak om tildeling. Det kan gjøres unntak for kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn.

Andre forhold

Dersom søkeren ikke har tilstrekkelig boevne, eller mangler evnen til å styre sin egen økonomi, kan det kreves at det må lages avtale om en hjelpetiltaksplan før det kan gjøres vedtak om tildeling.  Hjelpetiltak kan blant annet være avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning i boligen, krav om verge eller andre definerte tiltak.

Tildeling av kommunal utleiebolig

Boligkontoret i Grimstad kommune er ansvarlig for alle kommunale utleieboliger.

Kommunen har retningslinjer for tildeling og boligene tildeles personer som på grunn av økonomiske, sosiale eller andre forhold har et midlertidig behov for hjelp til bolig. Grimstad kommune har også ansvar for å bosette nyankomne flyktninger som er tatt imot etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Prioriteringer

Dersom kommunen ikke har bolig tilgjengelig for alle som oppfyller vilkårene for tildeling, gjelder følgende prioriteringer:

 1.  Bostedsløse
  a) Bostedsløse barnefamilier
  b) Bostedsløse flyktninger
  c) Bostedsløse løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon
 2. Barnefamilier
 3. Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon

Hjelp til å skaffe bolig

Boligkontoret kan hjelpe til med å skaffe bolig der tildelingskriteriene for kommunal utleiebolig ikke er oppfylt. 

Kontakt boligkontoret for en samtale om hvilke muligheter som finnes.

Slik søker du

Søknad (PDF, 490 kB)

Søknaden sendes:

Grimstad kommune, boligkontoret, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Egenvurdering

Brukere som søker startlån, kan ha behov for praktisk hjelp, tilsyn, opplæring og veiledning. Bruk skjemaet under for en slik vurdering.

Egenvurdering (PDF, 529 kB)

Hva koster det å leie bolig?

Husleien/leieprisen vil avhenge av areal og standard på boligen.
Husleien indeksreguleres i januar hvert år.  

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal søker ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.