Trinn 1 - Aktive lokalsamfunn

Trinn 1 i innsatstrappen handler om tilhørighet, inkludering og trivsel.

Innbyggere i Grimstad deltar aktivt i utviklingen av egne lokalsamfunn, og engasjerer seg i brukerutvalg, dialogmøter og politiske utvalg. Barn og ungdom lærer, trives og utvikler evnene sine i barnehagen, på skolen og i fritiden. Frivillige organisasjoner skaper arenaer for læring, nærdemokrati og inkluderende møteplasser, og både barn og voksne bidrar til trygge og inkluderende fellesskap i nærmiljøet.

Grimstad kommune:

 • involverer innbyggere for å skape inkluderende lokalsamfunn
 • samarbeider med frivillige organisasjoner, næringsliv og akademia
 • stimulerer til deltakelse i frivillige organisasjoner og åpner kommunens bygg for bruk utenom ordinær åpningstid
 • skaper aldersvennlige lokalsamfunn gjennom universell utforming, «grønne lunger» og offentlig transport m.m.
 • forankrer inkludering og medvirkning i kommunens planer

Møteplasser og aktiviteter

Universell innsats

Samarbeid med frivillige organisasjoner

 • Idrettslag og fysisk aktivitet
 • Kulturaktiviteter, for eksempel korps, musikk, sang og teater
 • Velforeninger, venneforeninger, pårørende- og interesseforeninger
 • Frivilligsentral
 • Folkehelsearbeid – kunnskapsdeling om tilpassede tiltak

Digitale og tekniske løsninger

 • Teknologibanken
 • Digital opplæring
 • Digitale kommunikasjonsplattformer
 • Tilskuddsportalen
 • 5G-dekning