ABC-opplæring

Siden er under arbeid....

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer innen ulike fagområder, tverrfaglige arbeidsgrupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Opplæringen starter med et heldagsseminar på høsten.

Gjennom året jobbes det i grupper med ABC-permen. Disse gruppene arbeider selvstendig, men det er mulig å få støtte av ABC-kontakten hvis man har behov for det. På våren får alle deltakerne et nytt heldagsseminar.

Det er opp til hver gruppe å bestemme hvor lang tid de ønsker å bruke på ABC-permen, men det er vanlig å bruke omtrent ett skoleår. Permene består av mellom 10-12 hefter pr perm, med unntak av èn perm som består av seks hefter. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Agder har vært det fylket med høyest kursdeltakere i ABC-opplæring de siste årene.

ABC-opplæring omfatter følgende kompetanseområder

Aldring og helse: demensomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

Aldring og helse: eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Eldreomsorgens ABC gir kunnskap om hva det betyr å jobbe i eldreomsorgen, og hvilke utfordringer en kan møte i tjenestene. Permene gir kunnskap om hvordan du som helsearbeider møter personer med ulike aldersrelaterte utfordringer.

Aldring og helse: utviklingshemming - Mitt livs ABC

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Materiellet omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming. Inndelt i en grunnperm og en påbyggperm.

Aldring og helse: musikkbasert miljøbehandling

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, motiverer pasienten til positiv aktivitet. Permen består av 6 hefter og tas over et halvt år inkludert et fagseminar. Målgruppa er alle ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

 KS - velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.

Målet med opplæringen er at du skal få:

 • Grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi
 • Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov

Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Det er KS som har utviklet Velferdsteknologiens ABC. USHT anbefaler et fagseminar i februar/mars som en del av SOVA konferansen, Samarbeid om velferdsteknologi på Agder som en kickstart på å lese heftene samtidig som du tar Velferdsteknologiens ABC som e-læring på KS-Læring.

Oppstartsseminar høsten 2021

 • Uke 35
  31.08.21 Mitt Livs perm 1
  01.09.21 Demensomsorgens perm 1
  03.09.21 Demensomsorgens perm 2

 • Uke 36
  07.09.21 Mitt Livs perm 2
  08.09.21 Velferdsteknologiens ABC
  10.09.21 Psykiske sykdommer i eldre år

 • Uke 37
  13.09.21 Geriatri
  14.09.21 Musikkbasert miljøbehandling

Praktisk informasjon om ABC-opplæringen i Grimstad kommune

Når begynner ABC opplæringen?

ABC opplæringen legges opp parallelt med et skoleår. Det vil si at vi starter nye ABC-permer hver høst. Vi har faste ABC-uker hvert år. Oppstartsseminarer (fagseminar 1) blir satt opp på høsten i uke 36 og 37, og oppfølgingsseminarene (fagseminar 2) blir satt opp i uke 10 og 11 påfølgende år.

Hvordan kan jeg bli med på ABC -opplæringen?

Hvis du ønsker å lese en ABC-perm må du ta kontakt med avdelingslederen din. Ta gjerne kontakt med ABC-kontakt Sølvi Jacobsen Bryn om du trenger mer informasjon om hvilken perm som kan passe for deg.

Alle påmeldinger må godkjennes av nærmeste leder. Når du har fått godkjenning til å lese en perm, må du selv melde deg på via kursportalen i kommunen. Kursene blir annonsert på e-post til lederne.

Påmelding til oppstartsseminarene (fagseminar1) skjer på våren og innen 1 juli.

Elektronisk påmelding for deltakere i Grimstad kommune:

Gå til påmelding for Grimstad-deltakere

Mangler du seminarer eller gruppesamlinger for å få godkjent kurset?

Begge fagseminarene er obligatoriske for å få godkjent kurs og motta kursbevis. Hvis du mangler ett eller begge seminarene må du ta kontakt med din leder å få godkjent at du kan møte på oppstartsseminaret påfølgende høst og/eller vår. Deretter må du sørge for å melde deg på ved å ta kontakt med ABC-kontakt Sølvi Jacobsen Bryn.

Husk å opplyse i påmelding om du kun skal ta seminaret og ikke skal være med i ABC-gruppe. Du trenger ikke å lese heftene om igjen.

Hvis du mangler ABC-gruppesamlinger, må du ta kontakt med ABC-kontakten. Vi vil da prøve å finne en gruppe du kan følge slik at du får godkjent og får kursbevis.

Kontaktinfo

Sølvi Jacobsen Bryn
Prosjektleder
Mobil 91 72 39 97
E-post: : Solvi.Jacobsen.Bryn@grimstad.kommune.no