ABC-opplæring

Hva er ABC?

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer innen ulike fagområder, tverrfaglige arbeidsgrupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Opplæringen starter med et heldagsseminar på høsten.

Gjennom året jobbes det i grupper med ABC-permen. Disse gruppene arbeider selvstendig, men det er mulig å få støtte av ABC-kontakten hvis man har behov for det. På våren får alle deltakerne et nytt heldagsseminar.

Det er opp til hver gruppe å bestemme hvor lang tid de ønsker å bruke på ABC-permen, men det er vanlig å bruke omtrent ett skoleår. Permene består av mellom 10-12 hefter pr perm, med unntak av èn perm som består av seks hefter. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Agder har vært det fylket med høyest kursdeltakere i ABC-opplæring de siste årene.

Kompetanseområder innen ABC-opplæring

Aldring og helse: Demensomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. I Demensomsorgens ABC er miljøbehandling integrert gjennomgående i alle temaene, og er relevant for både hjemmetjenester og tjenester på institusjon.
Inndelt i en grunnperm Demensomsorg perm 1 og påbygging Demensomsorg perm 2.

Aldring og helse: Eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir kunnskap om hva det betyr å jobbe i eldreomsorgen, og hvilke utfordringer en kan møte i tjenestene.

Permene gir kunnskap om hvordan du som helsearbeider møter personer med ulike aldersrelaterte utfordringer. Grunnperm Aldring og omsorg og påbyggingspermene Geriatri og psykiske sykdommer i eldre år.

Aldring og helse: Utviklingshemming - Mitt livs ABC

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Materiellet omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.
Inndelt i en grunnperm og en påbyggperm, Mitt livs ABC perm 1 og Mitt livs ABC perm 2.

Aldring og helse: Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringstilbud om integrert musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling. Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet.

Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Det er utarbeidet to permer i musikkbasert miljøbehandling. En som er relevant for de som jobber med utviklingshemming og en som er relevant for kommunale helse og omsorgstjenester generelt.skvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

KS - Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå. Målet med opplæringen er at du skal få grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi. Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov. Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Fagseminar

Fagseminar 1 høst

Arrangeres i uke 35, 36 og 37 hvert år - varierer hvilken ukedag det er hvilken perm

Fagseminar 2 vår

Arrangeres i uke 10, 11 og 12 hvert år - varierer hvilken ukedag det er hvilken perm.

På nettsiden til Utviklingssenter USHT Agder (Øst) er det en samlet oversikt for alle kurs og aktiviteter som USHT Agder (Øst) har som tilbud til kommunene. 

Nettsiden til Utviklingssenter USHT Agder (Øst)

Påmelding til ABC-opplæringen

Ta kontakt med din leder og etterspør kompetansebehov. Leder kontakter ABC-kommunekontakt som igjen sørger for påmeldinger. Det kan være forskjellige frister i hver kommune, men ofte så bør det planlegges planlegges i november/desember hvilken perm som ønskes å starte på til høsten.

Mangler du seminarer eller gruppesamlinger for å få godkjent kurset?

Begge fagseminarene er obligatoriske for å få godkjent kurs og motta kursbevis. Hvis du mangler ett eller begge seminarene må du ta kontakt med din leder å få godkjent at du kan møte på fagseminar påfølgende høst og/eller vår. Deretter må du sørge for å melde deg på ved å ta kontakt med ABC-kontakt. Husk å opplyse i påmelding om du kun skal ta seminaret og ikke skal være med i ABC-gruppe. Du trenger ikke å lese heftene om igjen. Hvis du mangler ABC-gruppesamlinger, må du ta kontakt med ABC-kontakten. Vi vil da prøve å finne en gruppe du kan følge slik at du får godkjent og får kursbevis.

Praktisk informasjon om ABC-opplæringen i Grimstad kommune

Når begynner ABC-opplæringen?

ABC-opplæringen legges opp parallelt med et skoleår. Det vil si at vi starter nye ABC-permer hver høst. Vi har faste ABC-uker hvert år. Oppstartsseminarer (fagseminar 1) blir satt opp på høsten i uke 35, 36 og 37, og oppfølgingsseminarene (fagseminar 2) blir satt opp i uke 10 og 11 påfølgende år.

Hvordan kan jeg bli med på ABC-opplæringen?

Hvis du ønsker å lese en ABC-perm må du ta kontakt med avdelingslederen din. Ta gjerne kontakt med ABC-kontakt Sølvi Jacobsen Bryn om du trenger mer informasjon om hvilken perm som kan passe for deg.

Alle påmeldinger må godkjennes av nærmeste leder. Når du har fått godkjenning til å lese en perm, må du selv melde deg på via kursportalen i kommunen. Kursene blir annonsert på e-post til lederne.

Påmelding til fagseminar 1 skjer på våren innen 15. februar.

Gå til påmelding for Grimstad-deltakere